Informacja z otwarcia ofertPobierz

https://bzp.uzp.gov.pl/ZP400PodgladOpublikowanego.aspx?id=47114607-3e47-46c3-936f-93064b658ee8