Ogłoszenie o przetargu


Dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) ogłoszonego przez Zamawiającego, na dostawy pn.:  „Bezpieczne Katowice” – Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Kostuchnie w Katowicach o wartości zamówienia przekraczającej kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia  29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2019 r. poz. 1843) Ogłoszenie o zamówieniu (z załącznika)SIWZ z załącznikami nr 1, 5 i 6 (z załącznika) Załączniki do SIWZ:
Załącznik nr 2 – formularz JEDZ (z załącznika)Załącznik nr 4 i 4a – opis przedmiotu zamówienia – specyfikacja (z załącznika)Załącznik nr 7 – uzasadnienie skrócenia terminu składania ofert (z załącznika)

 UWAGA !! Pod poniższym linkiem znajduje się  dostęp do niniejszego postępowania na platformie elektronicznej miniportal UZP,  która służy do złożenia oferty, oświadczeń, dokumentów oraz komunikacji elektronicznej: https://miniportal.uzp.gov.pl/ListaPostepowan.aspx

Klucz publiczny – (załącznik)